Polityka prywatności serwisu ES-Media.pl

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Przetwarzania danych osobowych wykonujemy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach polskiego prawa opartych na regulacjach Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nie profilujemy Twoich danych osobowych.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji Usług. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji Usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji Usługi.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest ES-Media Monika Szymańska, ul. Nowy Świat 27/5, 59-220 Legnica, NIP: 6912014377

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@es-media.pl

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

ES-Media.pl zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były używane we właściwy sposób oraz były:

 • przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;

 • prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;

 • dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;

 • przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;

 • przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;

 • bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to naszą stronę internetową. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu sprzedaży naszych towarów lub zamówienia dostawy komponentów czy usług, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne. Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich jako pola wymagane) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań lub niemożnością świadczenia konkretnych usług. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nazwę firmy, PESEL, itp.;

 • informacje o użytkowniku naszej strony, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz ewentualnie dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, PESEL, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego). Tych samych danych będziemy potrzebowali przy rozpatrywaniu reklamacji i zapewnieniu obsługi technicznej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:

 • osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych;

 • przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji Usługi;

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;

 • przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych Usług, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.

 • Art. 6 ust. 1 lit.c/f RODO – Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także danych kontaktowych oraz danych Twojej firmy (organizacji), co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b/f RODO – Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, jeżeli zgodziłeś się na taką formę kontaktu. Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będziemy używali wyłącznie do przetwarzania świadczenia naszych Usług, udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub reklamacje.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b/f RODO – Jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe, aby:

 • ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, Usług oraz kontaktować się z Klientami w ramach standardowej obsługi;

 • zapewniać szeroko rozumianą obsługę Klienta i wsparcie techniczne;

 • personalizować zawartość strony.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku działań marketingowych dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 • gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu Usługi, na przykład wsparcie administracyjne, informatyczne itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie umowy o przetwarzaniu danych;

 • doradcy prawni – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;

 • w sytuacji, gdy Klient wyrazi uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom.

Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań lub świadczenie Usług.