Formularz zgody na publikację wizerunku

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy
Wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez ES-Media Monika Szymańska NIP: 691 201 43 77 oraz INFI Media Agnieszka Paradowska NIP: 895 134 05 21. Celem uniknięcia wątpliwości zgoda dotyczy mojego wizerunku utrwalonego na sesji zdjęciowej dnia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ES-Media Monika Szymańska, ul. Nowy Świat 27/5, 59-220 Legnica NIP: 691 201 43 77 nazwanym dalej ES-Media. ES-Media przetwarza następujące dane osobowe: dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, wizerunek, adres e-mail, inne dane w tym dane osobowe przekazane ES-Media w związku z zawarciem i realizacją umowy.
Podane dane osobowe przetwarzane są przez ES-Media:
1) w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Nabywcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Uprawnionego (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom ES-Media, czyli podmiotom, z których usług ES-Media korzysta przy przetwarzaniu danych: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, retuszerzy, fotografowie. Z uwagi na fakt, że wizerunek będzie rozpowszechniany za pośrednictwem Internetu, zdjęcie zawierające wizerunek oraz imię i nazwisko Uprawnionego mogą być przechowywane na serwerach podmiotów trzecich. Z uwagi na korzystanie przy przetwarzaniu danych z oprogramowania bazującego na serwerach amerykańskich, dane mogą być przekazywane do USA. Nabywca będzie przetwarzał dane osobowe do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem osoby wypełniającej Formularz nie ma podstaw do tego, aby ES-Media przetwarzał jego dane, osoba wypełniająca formularz może żądać usunięcia danych),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Uprawniony może żądać, aby ES-Media ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uprawnionym działań, jeżeli jeżeli zdaniem Uprawnionego ES-Media posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Uprawniony powinien wskazać na szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; ES-Media przestanie przetwarzać dane Uprawnionego w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych Uprawnionego są nadrzędne wobec jego praw lub też, że dane Uprawnionego są niezbędne ES-Media do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
6) prawo do przenoszenia danych (Uprawniony ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używam formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych przekazanych ES-Media na podstawie umowy lub zgody; Uprawniony może również zlecić ES-Media przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Uprawniony uważa, że ES-Media przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, Uprawniony powinien skierować swoje żądanie pod adres e-mail: rodo@es-media.pl Przed realizacją uprawnień Uprawnionego, ES-Media będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Uprawnionego. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest warunkiem zawarcia umowy.